Kayseri Ceza Avukatı – Doğru Bilinen Yanlışlar

kayseri Ceza Avukatı - Doğru Bilinen Yanlışlar

Doğru Bilinen Yanlış: Ceza Avukatı – Kayseri Ceza Avukatı

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kanuni olarak avukatlık mesleğinde ceza avukatı, ağır ceza avukatı, boşanma avukatı, miras avukatı ve icra avukatı şeklinde tanımlamalar ve unvanlar bulunmamaktadır. Mevzuatlarda ceza avukatı, boşanma avukatı, icra avukatı adlarında avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına katılan avukatlara ceza avukatı ve ağır ceza avukatı denildiği ya da boşanma davalarına katılan avukatlara boşanma avukatı şeklinde yaklaşılması doğru bilinen yanlışlardandır. Yine aynı şekilde Kayseri ceza avukatı ve Kayseri ağır ceza avukatı gibi ifadeler gerçeği ifade etmemektedir.

Fakat toplumumuzda hukukun ilgili alt dallarıyla ilgilenen ve uzmanlaşmış avukatlar için genellikle bu tarz ifadeler kullanılmaktadır. Esasen avukatlar hukukun her alanında ve ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine mesleklerini icra edebilirler. Bununla birlikte, bir avukat kendisini belli bir alanda geliştirip, o alandaki dosyalara bakmayı tercih edebilir.

Bu durumda, avukat uzmanlaştığı hukuk alanının ismi ile anılmaya başlar, ceza avukatı, boşanma avukatı gibi. Başarılı ve iyi ceza avukatı, ceza yargılamasının tüm aşamalarına hâkim, müvekkillerinin haklarını korumak suretiyle adaleti tesis etmek amacında olan hukukçu olarak tanımlanabilir.

Diğer taraftan Kayseri ceza avukatı, Kayseri ağır ceza avukatı, Kayseri boşanma avukatı şeklinde araştırmalar yapan bireyler esasında ilgili hukuk dalında başarılı bir avukatla iletişime geçmek istemektedirler.

Ceza hukukuna hâkim başarılı bir avukat için yapılan araştırma da bireyler ceza avukatı şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Dolayısıyla yazımızın devamında daha anlaşılabilir ve karışıklığa sebep vermemek adına bizde “ceza avukatı” tabirini kullanacağız.

CEZA AVUKATI

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Ceza hukukunda, suç bireyler arasında işlenmiş gibi görünse de asıl olan, fail ile mağdur arasındaki çıkarların denkleştirilmesi değil, fail ile devlet arasında devlete ait cezalandırma yetkisinin kullanılmasıdır. Kural olarak, mağdur devletin cezalandırma yetkisinden, devlet de görevi olan cezalandırma yetkisinden vazgeçemez.

Temel hak ve özgürlükler ile diğer birçok hakkın ihlal edilmesi tehlikesi karşısında, ceza yargılaması süjelerinden hâkim, savcı ve avukatlar görevleri bakımından büyük öneme sahiptir. Ceza Hukuku, toplumun varlığının, sürekliliğinin, ilerlemesinin güvence altına alınması, ortak hayatın korunması için gereklidir. Ceza hukukunun amacı, Türk Ceza Kanunu’nda belirtildiği üzere kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

Yargılama sürecinde gerçekleşebilecek herhangi bir hak kaybının önüne geçebilmek adına, ceza hukukunda tecrübeli avukatların desteğine ihtiyaç vardır. BÜYÜKKALE Hukuk ve Danışmanlık Merkezimiz Ceza Avukatı alanında yetkin kadrosuyla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ceza Avukatı olarak faaliyet gösteren avukatlar genel olarak aşağıdaki suçları konu alan davalar ile ilgilenmektedir:

 • Uluslararası Suçlar
 • Hayata Karşı Suçlar
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • İşkence ve Eziyet
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • Şerefe Karşı Suçlar
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 • Çevreye Karşı Suçlar
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar
 • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 • Bilişim Alanında Suçlar
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 • Adliyeye Karşı Suçlar
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

KAYSERİ CEZA AVUKATI

Ceza hukukunda süreçler, genel hatlarıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz hukuku süreci olarak tanımlanabilir. Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikayetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Kayseri ceza avukatı olarak, mesleki tecrübenin verdiği güven duygusuyla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına, savcılık soruşturmaları da dahil olmak üzere Türk Ceza Kanunu ve özel ceza yasalarında yer alan tüm suçlar kapsamında avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Bu kapsamda ceza yargılamasının başlangıcından sonuna kadar şüpheli, sanık ve mağdur yönünden hak kaybı oluşmaması ve sosyal sorumluluk adına ayrım yapmaksızın tarafların yasal haklarını Kayseri ceza avukatı olarak savunmaktayız.

Türk Ceza Kanunu’nda ve özel ceza yasalarında yer alan bütün suç başlıklarında kıdemli ve uzman kadromuzla faaliyet göstermekteyiz. Kayseri Ceza Avukatı olarak bütün insanlar özgür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar bilinciyle aşağıda başlıklarıyla aktardığımız bütün suçlar bakımından danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uluslararası Suçlar

 • TCK Madde 76: Soykırım
 • TCK Madde 77: İnsanlığa Karşı Suçlar
 • TCK Madde 79: Göçmen Kaçakçılığı
 • TCK Madde 80: İnsan Ticareti

Hayata Karşı Suçlar

 • TCK Madde 81: Kasten öldürme
 • TCK Madde 82: Nitelikli Kasten öldürme
 • TCK Madde 83: Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • TCK Madde 84: İntihara yönlendirme
 • TCK Madde 85: Taksirle öldürme

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 86: Kasten yaralama
 • TCK Madde 87: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • TCK Madde 88: Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • TCK Madde 89: Taksirle yaralama
 • TCK Madde 90: İnsan üzerinde deney
 • TCK Madde 91: Organ veya doku ticareti

İşkence ve Eziyet

 • TCK Madde 94: İşkence
 • TCK Madde 95: Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
 • TCK Madde 96: Eziyet

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali

 • TCK Madde 97: Terk
 • TCK Madde 98: Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

 • TCK Madde 99: Çocuk düşürtme
 • TCK Madde 100: Çocuk düşürme
 • TCK Madde 101: Kısırlaştırma

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 • TCK Madde 102: Cinsel saldırı
 • TCK Madde 103: Çocukların cinsel istismarı
 • TCK Madde 104: Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • TCK Madde 105: Cinsel taciz

Hürriyete Karşı Suçlar

 • TCK Madde 106: Tehdit
 • TCK Madde 107: Şantaj
 • TCK Madde 108: Cebir
 • TCK Madde 109: Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • TCK Madde 112: Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
 • TCK Madde 113: Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
 • TCK Madde 114: Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 115: İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
 • TCK Madde 116: Konut dokunulmazlığının ihlali
 • TCK Madde 117: İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
 • TCK Madde 118: Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 120: Haksız arama
 • TCK Madde 121: Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
 • TCK Madde 122: Nefret ve ayırımcılık
 • TCK Madde 123: Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • TCK Madde 124: Haberleşmenin engellenmesi

Şerefe Karşı Suçlar

 • TCK Madde 125: Hakaret
 • TCK Madde 129: Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
 • TCK Madde 130: Kişinin hatırasına hakaret
 • TCK Madde 131: Soruşturma ve kovuşturma koşulu

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 132: Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • TCK Madde 133: Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • TCK Madde 134: Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • TCK Madde 135: Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • TCK Madde 136: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • TCK Madde 138: Verileri yok etmeme

Malvarlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 141: Hırsızlık
 • TCK Madde 142: Nitelikli hırsızlık
 • TCK Madde 148: Yağma
 • TCK Madde 149: Nitelikli yağma
 • TCK Madde 151: Mala zarar verme
 • TCK Madde 152: Mala zarar vermenin nitelikli halleri
 • TCK Madde 153: İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
 • TCK Madde 154: Hakkı olmayan yere tecavüz
 • TCK Madde 155: Güveni kötüye kullanma
 • TCK Madde 156: Bedelsiz senedi kullanma
 • TCK Madde 157: Dolandırıcılık
 • TCK Madde 158: Nitelikli dolandırıcılık
 • TCK Madde 160: Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
 • TCK Madde 161: Hileli iflâs
 • TCK Madde 162: Taksirli iflas
 • TCK Madde 163: Karşılıksız yararlanma
 • TCK Madde 164: Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
 • TCK Madde 165: Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
 • TCK Madde 166: Bilgi vermeme

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

 • TCK Madde 170: Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • TCK Madde 171: Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
 • TCK Madde 172: Radyasyon yayma
 • TCK Madde 173: Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
 • TCK Madde 174: Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
 • TCK Madde 175: Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
 • TCK Madde 176: İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
 • TCK Madde 177: Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
 • TCK Madde 178: İşaret ve engel koymama
 • TCK Madde 179: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • TCK Madde 180: Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

Çevreye Karşı Suçlar

 • TCK Madde 181: Çevrenin kasten kirletilmesi
 • TCK Madde 182: Çevrenin taksirle kirletilmesi
 • TCK Madde 183: Gürültüye neden olma
 • TCK Madde 184: İmar kirliliğine neden olma

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 185: Zehirli madde katma
 • TCK Madde 186: Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
 • TCK Madde 187: Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
 • TCK Madde 188: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • TCK Madde 190: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • TCK Madde 191: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • TCK Madde 193: Zehirli madde imal ve ticareti
 • TCK Madde 194: Sağlık için tehlikeli madde temini
 • TCK Madde 195: Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
 • TCK Madde 196: Usulsüz ölü gömülmesi

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 197: Parada sahtecilik
 • TCK Madde 198: Paraya eşit sayılan değerler
 • TCK Madde 199: Kıymetli damgada sahtecilik
 • TCK Madde 200: Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
 • TCK Madde 202: Mühürde sahtecilik
 • TCK Madde 203: Mühür bozma
 • TCK Madde 204: Resmî belgede sahtecilik
 • TCK Madde 205: Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
 • TCK Madde 206: Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
 • TCK Madde 207: Özel belgede sahtecilik
 • TCK Madde 208: Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
 • TCK Madde 209: Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • TCK Madde 210: Resmî belge hükmünde belgeler

Kamu Barışına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 213: Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
 • TCK Madde 214: Suç işlemeye tahrik
 • TCK Madde 215: Suçu ve suçluyu övme
 • TCK Madde 216: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • TCK Madde 217: Kanunlara uymamaya tahrik
 • TCK Madde 219: Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
 • TCK Madde 220: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

 • TCK Madde 223: Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
 • TCK Madde 224: Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

Genel Ahlaka Karşı Suçlar

 • TCK Madde 225: Hayasızca hareketler
 • TCK Madde 226: Müstehcenlik
 • TCK Madde 227: Fuhuş
 • TCK Madde 228: Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
 • TCK Madde 229: Dilencilik

Aile Düzenine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 230: Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
 • TCK Madde 231: Çocuğun soybağını değiştirme
 • TCK Madde 232: Kötü muamele
 • TCK Madde 233: Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
 • TCK Madde 234: Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

 • TCK Madde 235: İhaleye fesat karıştırma
 • TCK Madde 236: Edimin ifasına fesat karıştırma
 • TCK Madde 237: Fiyatları etkileme
 • TCK Madde 238: Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
 • TCK Madde 239: Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
 • TCK Madde 240: Mal veya hizmet satımından kaçınma
 • TCK Madde 241: Tefecilik

Bilişim Alanında Suçlar

 • TCK Madde 243: Bilişim sistemine girme
 • TCK Madde 244: Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • TCK Madde 245: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
 • TCK Madde 245/A: Yasak cihaz veya programlar

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 247: Zimmet
 • TCK Madde 250: İrtikap
 • TCK Madde 251: Denetim görevinin ihmali
 • TCK Madde 252: Rüşvet
 • TCK Madde 255: Nüfuz ticareti
 • TCK Madde 256: Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
 • TCK Madde 257: Görevi kötüye kullanma
 • TCK Madde 258: Göreve ilişkin sırrın açıklanması
 • TCK Madde 259: Kamu görevlisinin ticareti
 • TCK Madde 260: Kamu görevinin terki veya yapılmaması
 • TCK Madde 261: Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
 • TCK Madde 262: Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
 • TCK Madde 263: Kanuna aykırı eğitim kurumu
 • TCK Madde 264: Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
 • TCK Madde 265: Görevi yaptırmamak için direnme
 • TCK Madde 266: Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

Adliyeye Karşı Suçlar

 • TCK Madde 267: İftira
 • TCK Madde 268: Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
 • TCK Madde 270: Suç üstlenme
 • TCK Madde 271: Suç uydurma
 • TCK Madde 272: Yalan tanıklık
 • TCK Madde 275: Yalan yere yemin
 • TCK Madde 276: Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
 • TCK Madde 277: Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
 • TCK Madde 278: Suçu bildirmeme
 • TCK Madde 279: Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
 • TCK Madde 280: Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
 • TCK Madde 281: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
 • TCK Madde 282: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
 • TCK Madde 283: Suçluyu kayırma
 • TCK Madde 284: Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
 • TCK Madde 285: Gizliliğin ihlali
 • TCK Madde 286: Ses veya görüntülerin kayda alınması
 • TCK Madde 287: Genital muayene
 • TCK Madde 288: Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
 • TCK Madde 289: Muhafaza görevini kötüye kullanma
 • TCK Madde 290: Resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması
 • TCK Madde 291: Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
 • TCK Madde 292: Hükümlü veya tutuklunun kaçması
 • TCK Madde 294: Kaçmaya imkân sağlama
 • TCK Madde 295: Muhafızın görevini kötüye kullanması
 • TCK Madde 296: Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
 • TCK Madde 297: İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
 • TCK Madde 298: Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

 • TCK Madde 299: Cumhurbaşkanına hakaret
 • TCK Madde 300: Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • TCK Madde 301: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 302: Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
 • TCK Madde 303: Düşmanla iş birliği yapmak
 • TCK Madde 304: Devlete karşı savaşa tahrik
 • TCK Madde 305: Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
 • TCK Madde 306: Yabancı devlet aleyhine asker toplama
 • TCK Madde 307: Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
 • TCK Madde 308: Düşman devlete maddi ve mali yardım

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

 • TCK Madde 309: Anayasayı ihlal
 • TCK Madde 310: Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • TCK Madde 311: Yasama organına karşı suç
 • TCK Madde 312: Hükumete karşı suç
 • TCK Madde 313: Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan
 • TCK Madde 314: Silahlı örgüt
 • TCK Madde 315: Silah sağlama
 • TCK Madde 316: Suç için anlaşma

Milli Savunmaya Karşı Suçlar

 • TCK Madde 317: Askeri komutanlıkların gasbı
 • TCK Madde 318: Halkı askerlikten soğutma
 • TCK Madde 319: Askerleri itaatsizliğe teşvik
 • TCK Madde 320: Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
 • TCK Madde 321: Savaş zamanında emirlere uymama
 • TCK Madde 322: Savaş zamanında yükümlülükler
 • TCK Madde 323: Savaşta yalan haber yayma
 • TCK Madde 324: Seferberlikle ilgili görevin ihmali
 • TCK Madde 325: Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

 • TCK Madde 326: Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
 • TCK Madde 327: Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
 • TCK Madde 328: Siyasal veya askeri casusluk
 • TCK Madde 329: Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
 • TCK Madde 330: Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
 • TCK Madde 331: Uluslararası casusluk
 • TCK Madde 332: Askeri yasak bölgelere girme
 • TCK Madde 333: Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
 • TCK Madde 334: Yasaklanan bilgileri temin
 • TCK Madde 335: Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
 • TCK Madde 336: Yasaklanan bilgileri açıklama
 • TCK Madde 337: Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
 • TCK Madde 338: Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
 • TCK Madde 339: Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

 • TCK Madde 340: Yabancı devlet başkanına karşı suç
 • TCK Madde 341: Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
 • TCK Madde 342: Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç

Ceza hukuku konusunda kıdemli ve uzman kadromuzla ceza davalarınızın yasal süreçlerini yönetebiliriz. Kayseri Ceza Avukatı kadromuzla sizlere yardım etmeye hazırız. Bizimle iletişime geçerek sizin için en uygun planlamayı yapmamıza yardımcı olun.

Bizimle iletişime geçin.
+90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

Menü