Kayseri Boşanma Avukatı – Doğru Bilinen Yanlışlar

Kayseri Boşanma Avukatı – Doğru Bilinen Yanlışlar

Kayseri Boşanma Avukatı

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kanuni olarak avukatlık mesleğinde boşanma avukatı, velayet avukatı, ceza avukatı, miras avukatı ve icra avukatı şeklinde tanımlamalar ve unvanlar bulunmamaktadır. Mevzuatlarda boşanma avukatı, ceza avukatı, icra avukatı adlarında avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Boşanma davalarına katılan avukatlara boşanma avukatı ya da ceza davalarına katılan avukatlara ceza avukatı ve ağır ceza avukatı şeklinde yaklaşılması doğru bilinen yanlışlardandır. Yine aynı şekilde Kayseri boşanma avukatı ve Kayseri velayet avukatı gibi ifadeler gerçeği ifade etmemektedir.

Fakat toplumumuzda hukukun ilgili alt dallarıyla ilgilenen ve uzmanlaşmış avukatlar için genellikle bu tarz ifadeler kullanılmaktadır. Esasen avukatlar hukukun her alanında ve ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine mesleklerini icra edebilirler. Bununla birlikte, bir avukat kendisini belirli bir alanda geliştirip, o alandaki dosyalara bakmayı tercih edebilir. Bu durumda, avukat uzmanlaştığı hukuk alanının ismi ile anılmaya başlar, boşanma avukatı, ceza avukatı, velayet avukatı gibi.

Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır. İş ahlakı çerçevesinde mesleğimizi icra etmekle sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Boşanmak için avukat tutarak vekillik hizmeti almak istediğiniz kişinin bilgisinden, tecrübesinden emin olmanız ve kendisine güvenmeniz dosyanızı teslim etmeniz adına yeterli bir nedendir. Bir boşanma avukatının yazısı eğer kendisinin böyle olduğunu iddia ediyor ise itimat etmeyiniz.

Başarılı ve iyi boşanma avukatı, tarafların boşanmasına yönelik yargılamanın tüm aşamalarına hâkim, müvekkillerinin haklarını korumak suretiyle adaleti tesis etmek amacında olan hukukçu olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan Kayseri boşanma avukatı, Kayseri velayet avukatı, Kayseri ceza avukatı şeklinde araştırmalar yapan bireyler esasında ilgili hukuk dalında başarılı bir avukatla iletişime geçmek istemektedirler.

Aile hukukuna hâkim başarılı bir avukat için yapılan araştırma da bireyler boşanma avukatı şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Dolayısıyla yazımızın devamında daha anlaşılabilir ve karışıklığa sebep vermemek adına bizde “boşanma avukatı” tabirini kullanacağız.

BOŞANMA AVUKATI

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir. Boşanma ortak hayatın artık bir arada sürdürülemeyeceğinin tarafların birlikte veya taraflardan birinin ileri sürmesi durumudur.

Boşanma davası açmaya karar veren taraf veya tarafların ilk yapacakları iş bir dava dilekçesi yazarak mahkemeye başvurmaktır. Ancak yapılan ilk ve belki de en büyük hata dava dilekçesinde boşanma davası sebeplerinin eksik, yanlış, delil sunulmadan ve bir avukat yardımı olmadan yazılmasıdır. Boşanma davası dilekçesinin yetkisiz mahkemeye veya görevsiz mahkemeye verilmekte bu nedenle taraflar davaların reddi sonucu ile karşı karşıya kalmakta ve büyük bir zaman kaybı yaşamaktadırlar.

Boşanma davası ve sonuçlarından velayet, nafaka, mal rejimi ve tazminat taleplerine ilişkin davanın bir avukatın yardımı olmadan takip edilmesi veya davalı konumunda iseniz bu davaların avukatsız takip edilmesi büyük hak kayıplarına yol açabilmektedir. Yargılama sürecinde gerçekleşebilecek herhangi bir hak kaybının önüne geçebilmek adına, aile hukukunda tecrübeli avukatların desteğine ihtiyaç vardır. BÜYÜKKALE Hukuk ve Danışmanlık Merkezimiz Boşanma Avukatı alanında yetkin kadrosuyla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Boşanma Avukatı olarak faaliyet gösteren avukatlar genel olarak aşağıda sunulan davalarla ilgilenmektedir:

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma
 • Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma)
 • Terke Dayalı Boşanma
 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Akıl Hastalığı
 • Fiili Ayrılık
 • Aile İçi Şiddet gibi Durumlarda Tedbir Kararı Alınması
 • Nafaka İndirilmesi
 • Nafaka Arttırılması
 • Nafaka Kaldırılması
 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Velayetin Değiştirilmesi
 • Velayet Talebi
 • Velayet Kaldırılması
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi
 • Mal Paylaşımı
 • Mal Ayrılığı
 • Evliliğin İptali
 • İddet (Bekleme) Süresi ve Kaldırılması

KAYSERİ BOŞANMA AVUKATI

Boşanma hususu Türk Medeni Kanunu sayesinde sahip olunan bir haktır. Ancak bu hakkın kullanılması aşamasında süreler ve hazırlanacak belgeler, sunulacak kanıtlar gibi ince ayrıntı içerebilecek prosedürler de bulunmaktadır. Bu kapsamda boşanma yargılamasının başlangıcından sonuna kadar hak kaybı oluşmaması ve sosyal sorumluluk adına ayrım yapmaksızın tarafların yasal haklarını Kayseri boşanma avukatı olarak savunmaktayız.

Türk Medeni Kanunu’nda ve özel yasalarında yer alan bütün medeni hukuk başlıklarında kıdemli ve uzman kadromuzla faaliyet göstermekteyiz. Kayseri Boşanma Avukatı olarak bütün insanlar özgür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar bilinciyle aşağıda başlıklarıyla aktardığımız bütün boşanma davaları ve ferileri bakımından danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanma davaları genel çerçevesiyle 4271 sayılı TMK. 161. ve 184. maddeleri arasında boşanma davasının ferileri olarak adlandırılan diğer hususlar ise yine 4271 sayılı Türk Medeni kanunun aile hukuku başlığı altında düzenlenmiştir.

Boşanma Sebepleri: (TMK. 161. – 166. Maddeleri)

 1. Zina (TMK. 161. M.)
 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK. 162. M.)
 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK. 163. M.)
 4. Terk (TMK. 164. M.)
 5. Akıl hastalığı (TMK. 165. M.)
 6. Evlilik birliğinin sarsılması (TMK. 166. M.)

Maddi ve Manevi Tazminat: (TMK. 174. M.)

Boşanma davalarının ferileri olarak ifade edilen mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı 4271 sayılı TMK. 174. Maddesinde düzenlenmiştir.

Yoksulluk Nafakası: (TMK. 175. M.)

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Dört (4) çeşit nafaka türü vardır. Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası, İştirak Nafakası ve Yardım Nafakası olmak üzere dört türe ayrılmaktadır.

 • Tedbir Nafakası: Boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra herhangi bir eşin veya çocukların geçinmesini sağlamak üzere hükmedilen tedbir mahiyetli nafaka türüdür
 • Yoksulluk Nafakası: Evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine, diğer eş aleyhine hükmedilen nafaka türüdür.
 • İştirak Nafakası: Çocukların geleceğinin korunması ve eğitim gibi masraflarının karşılanması için boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka türüdür.
 • Yardım Nafakası: Yardım nafakasının boşanma davası veya evlilik ile bir ilişkisi yoktur. Bir kimsenin, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeşlerine ödediği nafaka çeşididir.

Genel görüş yalnızca erkeklerin nafaka ödeme yükümlülüğü altında olduğu yönündedir. Fakat boşanma davasında ilgili nafakayı taraflardan her ikisi de talep edebilmekte somut dosya kapsamında talepler incelenerek ilgili nafaka mahiyetinde nafakaya hükmedilmektedir.

Nafaka tutarının belirlenmesinde herhangi bir kriter ve engel bulunmamaktadır. Her somut dosyaya göre hâkim hakkaniyeti de dikkate alarak takdir hakkını kullanarak belirlemektedir. Hâkime nafakanın belirlenmesi konusunda takdir yetkisi tanınmıştır. En önemli kriter, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarıdır.

Hâkim nafakayı belirlerken tarafların iş durumu, geliri, çalıştığı pozisyon, ailenin daha önceki yaşam tarzı gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurur. Nafaka çeşitlerinden yoksulluk nafakasında ise ilave olarak kusur durumu önem arz etmektedir. Yasal düzenleme uyarınca kusuru daha fazla olan eş nafaka isteyemez.

Eşler Arasındaki Mal Rejimi: (TMK. 202. – 281. Maddeleri)

Boşanmada mal paylaşımı, evliliğin son bulması akabinde; evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların kanunda belirtilen şartlar ve usuller dahilinde belirli oranlarda paylaşılmasına yöneliktir.

Eşler arasındaki Mal Rejimi 4271 sayılı TMK. 202. ve 281. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nda dört mal rejimi sıralanmıştır:

 1. Edinilmiş Mallara Katılma
 2. Mal Ayrılığı
 3. Paylaşmalı Mal Ayrılığı
 4. Mal Ortaklığı

Aile hukuku konusunda kıdemli ve uzman kadromuzla boşanma davalarınız ve ferilerinin yönelik yasal süreçlerini yönetebiliriz. Kayseri Boşanma Avukatı kadromuzla sizlere yardım etmeye hazırız. Bizimle iletişime geçerek sizin için en uygun planlamayı yapmamıza yardımcı olun.

 

 

Bizimle iletişime geçin.
+90 352 221 39 86 Hemen Arayın!

Bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. İletişim adreslerimiz İletişim Sayfamızdadır.

Menü